Created with Sketch.

Upadłość byłego przedsiębiorcy

Problem prowadzonej działalności gospodarczej Klienta rozpoczął się w momencie zmiany przepisów prawa, które generowały utrudnienia z otrzymaniem dla przewoźników zezwoleń na wyjazd samochodów ciężarowych na teren państw Europy Zachodniej. W tym czasie dwa główne podmioty współpracujące z firmą Klienta z przyczyn niezawinionych nie dokonały zapłaty za wykonane usługi. W toku postępowania zostały zlicytowane wszystkie nieruchomości i cenne ruchomości.

Przypadek:

Były przedsiębiorca


Zadłużenie

4.300.000 złotych

Rezultat

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej


Problem

Klient kancelarii prowadził działalność transportowo – spedycyjną z sukcesem pod koniec lat 90. Wraz z rozwojem firmy Klient zaciągał zobowiązania kredytowe na działalność firmy, a także zawierał umowy leasingu, których przedmiotem były samochody specjalistyczne, dostawcze i ciężarowe niezbędne do wykonywania swojej działalności gospodarczej.

Problem prowadzonej działalności gospodarczej Klienta rozpoczął się w momencie zmiany przepisów prawa, które generowały utrudnienia z otrzymaniem dla przewoźników zezwoleń na wyjazd samochodów ciężarowych na teren państw Europy Zachodniej. W tym czasie dwa główne podmioty współpracujące z firmą Klienta z przyczyn niezawinionych nie dokonały zapłaty za wykonane usługi w kwocie przekraczającej 1.500.000,00 złotych. Przedmiotowe wierzytelności Klienta okazały się całkowicie nieściągalne, wobec czego Klient wpadł w spiralę zadłużenia i stan niemożności terminowej spłaty swoich zobowiązań. W następstwie toczących się przeciwko Klientowi postępowań egzekucyjnych zlicytowany został cały jego majątek, w tym wszystkie nieruchomości i cenne ruchomości.

Pomimo upłynnienia całości majątku Klienta znaczna część wierzycieli nie została zaspokojona nawet w części.
Kwota wszystkich ciążących na Kliencie zobowiązań na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wynosiła około 4.300.000,00 złotych. Klient faktycznie zakończył działalność gospodarczą w roku 2000, jednakże jako przedsiębiorca nigdy nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. Jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Klient w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za swoje długi. Przeciwko Klientowi toczy się wiele postępowań egzekucyjnych. Klient jest stale odwiedzany w domu i miejscach pracy przez przedstawicieli firm windykacyjnych, co powoduje utratę jego wiarygodności w oczach kontrahentów. Problemy finansowe Klienta mają również realne przełożenie na życie osobiste. Żona Klienta złożyła pozew rozwodowy.

Sytuacja klienta stała się beznadziejna, a jakiekolwiek pobierane od 16 lat wynagrodzenie było natychmiast zajmowane w postępowaniu egzekucyjnym. Podejmowane przez Klienta zajęcia kończą się najczęściej fiaskiem w momencie kiedy pracodawca lub zleceniodawca dowiaduje się o problemach finansowych Klienta.

Rozwiązanie

Analizując stan faktyczny i dokumenty zgromadzone w sprawie Kancelaria przygotowała wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Klienta, który faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej od ponad 16 lat.
Sąd wydał postanowienie, w którym ogłosił upadłość konsumencką Klienta. Sąd nie miał wątpliwości, że wobec faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej Klient w momencie składania wniosku występował jako konsument. Co więcej, zgromadzone dokumenty i złożone oświadczenia w  czasie rozprawy nie dały wątpliwości, że Klient popadł w stan niewypłacalności bez swojej winy oraz nie zwiększył swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Natomiast co jest istotne, w momencie powstania stanu niewypłacalności jako przedsiębiorca, Klient nie był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  jako  przedsiębiorca ze względu na brak stosownych przepisów w ówczesnym prawie upadłościowym.

Zakończone postępowanie upadłościowe wobec Klienta w przyszłości pozwoli odbudować Klientowi zaufanie w stosunkach biznesowych oraz odbudować relacje rodzinne.

Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi