Created with Sketch.

Upadłość wspólnika spółki cywilnej

Do Kancelarii zgłosił się były przedsiębiorca prowadzący działalność w branży deweloperskiej. Spółkę cywilną tworzyli członkowie rodziny Klienta. Początkowo działalność przedsiebiorstwa przynosiła wysokie zyski. Klient biorąc pod uwagę bardzo dobrą sytuację materialną postanowił zaciągnąć jako konsument zobowiązania kredytowe, zabezpieczając spłatę kredytu hipoteką ustanowioną na nieruchomości. W związku jednak z największym od lat 20-tych ubiegłego stulecia światowym kryzysem w branży budowlanej i branży nieruchomości spółka z czasem zaczęła generować straty.

Przypadek:

Upadłość spółki cywilnej a długi


Zadłużenie

8.300.000,00 złotych

Rezultat

Wykonywanie planu spłaty wierzycieli - 300 zł miesięcznie przez okres 30 miesięcy


Problem

UPADŁOŚĆ SPÓŁKI CYWILNEJ A DŁUGI

Do kancelarii zgłosił się były przedsiębiorca prowadzący działalność w branży deweloperskiej. Spółkę cywilną tworzyli członkowie rodziny Klienta. Początkowo działalność przedsiębiorcy przynosiła wysokie zyski. Wszystkie oszczędności wspólnicy spółki inwestowali w spółkę. Spółka realizowała bardzo ambitne projekty budowlane. Działalność spółki finansowana była ze sprzedaży inwestycji oraz z kredytów przeznaczonych na rozwój jej działalności.

W początkowym okresie funkcjonowania spółki ze spłatą kredytów nie było żadnego problemu. Klient biorąc pod uwagę bardzo dobrą sytuację materialną postanowił zaciągnąć jako konsument zobowiązania kredytowe, zabezpieczając spłatę kredytu hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Kredyt miał zostać przeznaczony na budowę domu rodzinnego Klienta. Zobowiązanie było spłacane z dochodu uzyskiwanego przez Klienta z działalności gospodarczej – spółki cywilnej.
W związku jednak z największym od lat 20-tych ubiegłego stulecia światowym kryzysem w branży budowlanej i branży nieruchomości spółka z czasem zaczęła generować straty. Nie była ona w stanie regulować nawet podstawowych opłat zawiązanych z prowadzoną działalnością takich jak zobowiązania publicznoprawne. Spowodowało to upadłość spółki cywilnej, a długi wciąż narastały.
Duży wpływ na utratę płynności finansowej spółki miał także fakt zaprzestania regulowania należności przez kontrahentów spółki.
Wobec kryzysu finansowego, spółka podjęła wprawdzie decyzje strategiczne, których celem było wprowadzenie planu oszczędności, jednak skala zadłużenia spółki uniemożliwiła dokonywanie terminowych zapłat na rzecz wierzycieli.

Upadłość wspólnika spółki cywilnej

Wspólnicy zakończyli działalność spółki poprzez jej wykreślenie z właściwego rejestru. W związku z utratą źródła dochodu Klient jako konsument stał się niewypłacalny w stosunku do banków, z którymi zawarł umowy kredytowe.
Klient wprawdzie podjął się dodatkowych prac celem pozyskania dochodów na poczet spłaty wierzytelności, jednak dochody te były znikome w porównaniu z poziomem zadłużenia. Klient nie mógł liczyć na pomoc osób najbliższych. Cała jego rodzina utrzymywała się bowiem z dochodów uzyskiwanych przez spółkę. Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej jako współdłużnicy znaleźli się więc w równie trudnej sytuacji. Upadłość wspólnika spółki cywilnej skutkowała tym, że wszyscy wspólnicy stali się współdłużnikami i byli w ciężkiej sytuacji. Wobec Klienta zaczął się etap wszczynania postępowań egzekucyjnych na skutek braku terminowej regulacji swoich zobowiązań zarówno wynikających z prowadzonej działalności jaki i prywatnych zobowiązań kredytowych.

Głównym składnikiem majątku Klienta przedstawiającym dużą wartość i stanowiącym ewentualną możliwość zaspokojenia wierzycieli były nieruchomości, na których zakup Klient zaciągnął zobowiązania. W toku postępowania egzekucyjnego okazało się jednak, że nieruchomości są praktycznie niezbywalne. Brak sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym był niekorzystny tak dla Klienta, jak i dla jego wierzycieli. Zadłużenie Klienta bowiem nie pomniejszało się, a wręcz przeciwnie, z każdym dniem wobec naliczanych odsetek rosło. Zadłużenie Klienta wobec wszystkich wierzycieli wynosiło około 8.300.000,00 złotych.

Rozwiązanie

Należy zwrócić uwagę, że jedną z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości wspólników spółki cywilnej jest okoliczność, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Zgromadzone w sprawie dokumenty oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny nie dały wątpliwości, że Klient stał się niewypłacalny nie ze swojej winy, ani wskutek rażącego niedbalstwa. Nie ulegało też wątpliwości, że główną przyczyną niewypłacalności Klienta był obiektywny i niezależny od podmiotów gospodarczych światowy kryzys w branży budowlanej, a także brak regulowania zobowiązań przez kontrahentów spółki.

Zaciągnięte przez Klienta zobowiązania były początkowo na bieżąco spłacane, późniejsze zaś jego działania miały na celu zmniejszenie zadłużenia względem wierzycieli, a to poprzez fakt, że nie uchylał się od prowadzonej egzekucji, a także podjął zatrudnienie w celu jak największego zaspokojenia wierzycieli.
Sąd upadłościowy uwzględnił wniosek Klienta i nie dopatrzył się winy w jego działaniu jako wspólnika spółki cywilnej. W zakończonym już postępowaniu upadłościowym zostały zbyte wszystkie nieruchomości należące do Klienta. Obecnie Klient wykonuje plan spłat wierzycieli ustalony przez Sąd. Plan spłaty został ustalony na poziomie około 300,00 zł miesięcznie przez 30 miesięcy. Pozostałe długi zostały w całości umorzone.

Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi