Created with Sketch.

Długi odziedziczone po mężu

Klientka kancelarii od wielu lat trwała w faktycznej separacji ze swoim mężem. Mąż Klientki zmarł nagle. O długach swojego małżonka Klientka dowiedziała się dopiero w momencie wszczęcia postępowań egzekucyjnych na wniosek wierzycieli męża już po jego śmierci. Klientka nie miała wówczas jednak już możliwości odrzucenia spadku wobec upływu czasu do złożenia oświadczenia w tym przedmiocie. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Przypadek:

Spadek


Zadłużenie

300.000,00 złotych

Rezultat

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej


Problem

Klientka kancelarii od wielu lat trwała w faktycznej separacji ze swoim mężem. Małżonkowie nie zamieszkiwali ze sobą. Utrzymywali kontakt wynikający jedynie z faktu posiadania wspólnych małoletnich dzieci. Mąż Klientki przychodził nieregularnie na spotkania z dziećmi, najczęściej pod nieobecność Klientki.
Klientka nic nie wiedziała o życiu prywatnym męża jak i zaciągniętych przez niego zobowiązaniach. Nie miała też wiedzy odnośnie jego stanu majątkowego.

Mąż Klientki zmarł nagle. Wiadomość o śmierci męża Klientka przyjęła ze spokojem. Nie spodziewała się wtedy, że śmierć męża rozpocznie jej problemy. Otóż przed śmiercią małżonek Klientki zaciągał bez jej wiedzy liczne zobowiązania finansowe – głównie pożyczki „chwilówki”.
O długach swojego małżonka Klientka dowiedziała się dopiero w momencie wszczęcia postępowań egzekucyjnych na wniosek wierzycieli męża już po jego śmierci. Klientka nie miała wówczas jednak już możliwości odrzucenia spadku wobec upływu czasu do złożenia oświadczenia w tym przedmiocie.
Ówczesne przepisy przewidywały w takiej sytuacji przejęcie spadku wraz z długami wprost to jest bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Klientka nie miała przy tym finansowych możliwości spłacenia wierzycieli. Co więcej, nie miała ona możliwości ustalenia listy wszystkich wierzycieli – nie dysponowała bowiem dokumentacją zmarłego męża. Każdego miesiąca wierzyciele upominali się o swoje należności telefonicznie, listownie oraz bezpośrednio – składając niezapowiedziane wizyty.

Z danych Klientki wynikało, że odziedziczony dług wynosi około 300.000,00 złotych. Kwota ta przekraczała wartość jej całego majątku. Klientka w tamtym momencie osiągała dochody ze stosunku pracy w kwocie około 2.000,00 złotych miesięcznie. Miała przy tym na utrzymaniu dwójkę swoich małoletnich dzieci. Przeniesienie odpowiedzialności za długi spowodowało, że Klientka stała się dłużnikiem w wielu postępowaniach egzekucyjnych. Potrącenie wynagrodzenia za pracę spowodowało, że nie mogła regulować także swoich zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu czynszu najmu lokalu.

Rozwiązanie

W świetle prawa Klientka i jej mąż byli małżeństwem. Faktyczna separacja nie miała znaczenia dla odpowiedzialności Klientki za długi małżonka po jego śmierci. Wobec ustalenia stanu niewypłacalności Klientki, Kancelaria przygotowała wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ze zgromadzonych dokumentów wynikało, że Klientka stała się niewypłacalna w momencie przyjęcia wprost spadku po zmarłym mężu, w skład którego wchodziły wyłącznie długi. Sąd wyznaczył rozprawę w przedmiocie zbadania zasadności wniosku.

Na rozprawie Sąd dopuścił dowód z przesłuchania Klientki. Po zamknięciu rozprawy sąd wydał postanowienie, w którym ogłosił upadłość konsumencką Klientki, wskazując, że nie miała ona wpływu na powstanie zadłużenia męża. Sąd wskazał także, że nie byłaby ona w stanie uregulować całości zadłużenia, ze względu na niewielkie dochody oraz utrzymanie małoletnich dzieci.

W postanowieniu tym sąd wezwał wierzycieli Klientki do zgłoszenia swoich wierzytelności. Dzięki temu w postępowaniu upadłościowym ustalona została ostateczna liczba wierzycieli Klientki oraz wysokość wierzytelności na kwotę około 450.000,00 złotych. Postępowanie upadłościowe toczące się wobec Klientki w sposób ostateczny zamknęło sprawę spadku po zmarłym mężu. Obecnie rodzina Klientki ma pewność, że spokój jej rodziny nie zostanie zakłócony przez firmy windykacyjne i komorników.

Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi