Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 17 czerwca 2019

Jak wyjść z długów?

Pytanie, jak wyjść z długów, zadaje sobie wielu dłużników. Nie widząc innego rozwiązania, osoby zadłużone zazwyczaj decydują się na kolejny kredyt gotówkowy lub zaciągają pożyczki pozabankowe, chwilówki, aby podreperować domowy budżet i spłacić zaległe zobowiązania. Najczęściej w ten sposób dłużnik doprowadza do spirali zadłużenia, jeszcze bardziej komplikując swoje położenie. Wyróżnić można wiele rozwiązań pozwalających na ustabilizowanie sytuacji finansowej i wyjście z długów, jak chociażby ugoda z wierzycielem czy konsolidacja kredytów. W niektórych przypadkach jedyną szansą na oddłużenie okazuje się ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kredyt na kredyt – mówimy stanowcze nie!

Kredyty gotówkowe oferowane są na każdym kroku. Bez konieczności dostarczania zaświadczeń o wysokości zarobków, sprawdzania zdolności kredytowej, weryfikacji w BIK (Biurze Informacji Kredytowej) – wystarczy złożyć wniosek o kredyt. Niestety tak łatwy dostęp do pożyczek jest jedną z przyczyn coraz większego zadłużania się Polaków.

Zaciąganie kolejnych zobowiązań, w celu pokrycia bieżących rat kredytu, działa jak zamknięte koło. W końcu kolejny kredyt również trzeba będzie spłacić, co z kolei powoduje coraz większe zadłużenie. Karta kredytowa, atrakcyjne oferty chwilówek, szybko przekazane pieniądze na wskazany numer konta bankowego, po zawarciu umowy pożyczki i możliwość prawie natychmiastowej spłaty zaległych rat, nie są sposobami na wyjście z długów. Znaleźć rozwiązanie, gdy finanse nie pozwalają pokryć bieżącego długu, jest nie lada wyzwaniem.

Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie, jak pozbyć się długu. Zawarcie kolejnej umowy kredytowej, w trudnej sytuacji finansowej, gdy brakuje środków na pokrycie bieżących zobowiązań, to prawdopodobnie najgorsze z możliwych rozwiązań.

Długi to poważny problem, natomiast ważne jest, aby nie działać pochopnie i najpierw sprawdzić informacje określające, co można zrobić w danej sytuacji. Proces porządkowania finansów, w przypadku osób zadłużonych, w skomplikowanej sytuacji np. w związku z utratą pracy, z pewnością jest trudnym zadaniem. Warto jednak poszukać sposobów działania, umożliwiających rozwiązanie problemów finansowych.

Jak wyjść z długów – ugoda, konsolidacja, a może „wakacje kredytowe”?

Firmy windykacyjne dążą do jak najszybszego odzyskania wierzytelności od dłużnika. Należy jednak podkreślić, że windykator nie jest organem państwowym, nie przysługują mu szerokie uprawnienia, którymi dysponuje komornik. Zadaniem windykatora jest dążenie do zawarcia ugody z dłużnikiem. Zarówno w interesie firm windykacyjnych, jak i samych wierzycieli, jest odzyskanie pieniędzy, w związku z czym są oni skłonni do pewnych ustępstw w zakresie spłaty zadłużenia.

W przypadku braku możliwości regulowania np. rat kredytu, warto przede wszystkim negocjować warunki spłaty długu. W ten sposób można rozłożyć spłatę zadłużenia na dłuższy czas, dzięki czemu miesięczne zobowiązanie będzie odpowiednio niższe. Oczywiście takie rozwiązanie ma sens wyłącznie w przypadku, gdy obniżone raty są w takiej wysokości, że możliwe jest ich regularne spłacanie.

Wychodzenie z długów nie jest łatwe i wymaga dużego zaangażowania. Szczególnie w sytuacji, gdy dłużnik posiada wiele zobowiązań np. kredyt hipoteczny oraz kredyty gotówkowe, pożyczki. W takiej sytuacji rozwiązaniem problemu może okazać się kredyt konsolidacyjny, dzięki czemu zamiast kilku osobnych rat dłużnik spłaca jedną ratę, najczęściej w niższej wysokości, niż w przypadku sumy poszczególnych rat pojedynczych kredytów.

Niektóre banki oferują tzw. „wakacje kredytowe”, które polegają na zawieszeniu spłaty np. jednej raty kredytu. W niektórych przypadkach również to rozwiązanie może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji finansowej. Należy zapytać w banku, który udzielił kredytu, czy istnieje możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.

Upadłość konsumencka ratunkiem dla osób niewypłacalnych

Nie wiesz, jak wyjść z długów? Upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie, dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Niewypłacalność oznacza, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W takim przypadku warto złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim należy zauważyć, że w przypadku niewypłacalności dłużnik tracąc zdolność do regulowania zobowiązań, tak naprawdę nie może w skutecznie skorzystać z rozwiązań, takich jak konsolidacja kredytów czy ugoda z wierzycielem, ponieważ najprawdopodobniej i tak nie będzie w stanie się z nich wywiązać.

Posiadanie statusu konsumenta oraz stan niewypłacalności to nie jedyne warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przepisy Prawa upadłościowego wyróżniają przesłanki negatywne, po wystąpieniu których sąd powinien, a w niektórych przypadkach musi, oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Przesłanka warunkująca obligatoryjne oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości to doprowadzenie przez dłużnika do swojej niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W tym przypadku sąd nie weźmie pod uwagę występowania względów humanitarnych oraz względów słuszności, które z kolei mają niebagatelne znaczenie, w przypadku wystąpienia przesłanki o charakterze fakultatywnym.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy:

 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów dot. upadłości konsumenckiej, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono w związku z np. niewykonywaniem przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
   – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
 • dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wskazane powyżej przesłanki fakultatywne oznaczają, że sąd przed oddaleniem wniosku bada, czy przeprowadzenie postępowania nie jest uzasadnione względami humanitarnymi lub względami słuszności.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dopiero pierwszy krok w drodze do oddłużenia. Postępowanie upadłościowe składa się z trzech etapów.

Upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjne

Upadłość konsumencka przeprowadzana jest w celu oddłużenia osoby niewypłacalnej, w toku postępowania nie zawsze dochodzi do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez komornika, jest w pewnym sensie przeciwieństwem przedstawionej definicji, ponieważ spełnia głównie funkcję windykacyjną, która polega na zaspokojeniu roszczeń wierzyciela – co do zasady postępowanie toczy się do momentu całkowitego zaspokojenia wierzyciela.

Należy podkreślić, iż nie posiadanie przez dłużnika majątku, nie stanowi podstawy do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co więcej, w przypadku gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Jeśli dochodzi do umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, tymczasowo pokrytymi kosztami ostatecznie obciążany jest Skarb Państwa.

Dłużnik nie musi martwić się o zebranie środków niezbędnych na pokrycie kosztów postępowania, ponieważ są one pokrywane z masy upadłości, dlatego wysokość tych kosztów jest z punktu widzenia dłużnika obojętna.

Oczywiście jeśli dłużnik posiada majątek, zarówno w przypadku postępowania upadłościowego, jak i postępowania egzekucyjnego, poza pewnymi wyjątkami, utraci go. Należy dodać, że w przypadku postępowania upadłościowego, jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Warto także wskazać, że postępowanie upadłościowe jest dla dłużnika lepszym rozwiązaniem, niż dobrowolne poddanie się egzekucji komorniczej. Przede wszystkim dlatego, że upadłość konsumencka prowadzi do oddłużenia również w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątku, natomiast postępowanie egzekucyjne co do zasady prowadzone jest do momentu zaspokojenia wierzyciela.

Upadłość konsumencka krok po kroku

Pierwszym krokiem w stronę oddłużenia jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, na formularzu urzędowym. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 złotych. Wniosek składa się do sądu miejsca zwykłego pobytu dłużnika.

Postępowanie upadłościowe nie jest wszczynane przez sąd z urzędu. W dużym uproszczeniu mówiąc, procedura oddłużeniowa zostanie rozpoczęta dopiero w momencie, gdy dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jednym ze skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wstrzymanie prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Mimo że wierzytelności są zaspokajane z majątku dłużnika, może dojść do utraty nieruchomości, samochodu oraz innych przedmiotów, tak dłużnik po zakończeniu postępowania może niejako zacząć życie od nowa, bez długów, ciągłego kontaktu ze strony wierzycieli, firm windykacyjnych, a także konieczności odpowiadania na wezwania komornika.

Postępowanie upadłościowe prowadzi do całkowitego bądź częściowego oddłużenia. Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli, wydaje sąd, po wykonaniu przez upadłego obowiązków wskazanych w planie spłaty wierzycieli. W szczególnych przypadkach sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka nie jest jednak szansą na uniknięcie odpowiedzialności za zaciąganie zobowiązań przekraczających możliwości finansowe z myślą, że dzięki postępowaniu upadłościowemu nie trzeba będzie ich spłacać – umyślne doprowadzenie do niewypłacalności jest przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Postępowanie upadłościowe to szansa na umorzenie części lub całości zobowiązań – wyróżnić można pewne zobowiązania, które nie podlegają umorzeniu w toku postępowania np. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym.

Czy były przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej uprawnione są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

W przypadku przedsiębiorców konieczne jest wcześniejsze zakończenie działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że jedną z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niezłożenie w terminie, mimo takiego obowiązku, wniosku o ogłoszenie upadłości.

Były przedsiębiorca, nawet jeśli nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, nie jest pozbawiony możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W takim przypadku sąd rozpatrujący wniosek, ze względów humanitarnych oraz względów słuszności, może zdecydować o ogłoszeniu upadłości, mimo niedopełnienia obowiązków co do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Na marginesie należy dodać, że sąd każdą sprawę rozpatruje indywidualnie, a decyzja zależy m.in. od okoliczności sprawy.

W przypadku ogłoszenia upadłości przez byłego przedsiębiorcę umorzeniu podlegają zarówno zobowiązania prywatne, jak i wynikające z prowadzonej działalności.

Upadłość konsumencka – czy małżonkowie mogą wspólnie ogłosić upadłość?

Każdy z małżonków musi złożyć odrębny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ponieważ Prawo upadłościowe wprost wskazuje, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć dłużnik.

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, a jeśli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Uprawnienie małżonka, gdy drugi małżonek ogłosił upadłość konsumencką, sprowadza się do możliwości dochodzenia w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, poprzez zgłoszenie tej wierzytelności sędziemu-komisarzowi.

Dodać należy, że do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jak wyjść z długów? Powyżej wskazaliśmy kilka sposobów na poradzenie sobie z długami. Jeśli nie widzisz możliwości rozwiązania swoich problemów finansowych, skontaktuj się z nami, chętnie opowiemy Ci na czym polega upadłość konsumencka oraz pomożemy przejść przez procedurę upadłościową.

Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi