Pilna konsultacja – dzwoń! +48 660 410 227

Upadłość konsumencka Proces

1
Procedura uproszczona
2
Procedura ogólna
3
3 nowe sposoby oddłużenia
4
Możliwość wyłączenia oddłużenia
law_ico2-03 Created with Sketch.
1

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 660 410 227

Procedura uproszczona

Znowelizowana ustawa – Prawo upadłościowe przewiduje znaczne uproszczenie procedury określonej w poprzednio obowiązujących przepisach dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile z okoliczności danej sprawy nie wynika potrzeba przeprowadzenia danego postępowania w zwykłym trybie. W postępowaniu uproszczonym nie zostaje wyznaczony sędzia-komisarz, a wszelkie zastrzeżenia do działania syndyka rozpatrywane są w trybie skargi składanej do sądu upadłościowego, podobnie jak w przypadku postępowań egzekucyjnych i skarg na czynności komornika. Postępowanie upadłościowe jest ograniczone do dokonania likwidacji majątku przez syndyka oraz przygotowania projektu planu spłaty wierzycieli.

Projekt ten zawiera dane, które dotychczas zawarte były w trzech dokumentach – liście wierzytelności, planie podziału i planie spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli, tak jak dotychczas, podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, przy czym zażalenie spełnia również funkcję sprzeciwu i zarzutów do planu podziału.

– mówi Joanna Pluta, współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta, ekspert prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

law_ico2-03 Created with Sketch.
2

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 660 410 227

Procedura ogólna

Znowelizowane przepisy prawa upadłościowego przewidują również możliwość ogłoszenia upadłości w trybie zwykłym z uwagi na to, że postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być równie skomplikowane, jak w przypadku upadłości przedsiębiorców. Po zakończeniu postępowania upadłościowego upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli albo o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

law_ico2-03 Created with Sketch.
3

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 660 410 227

3 nowe sposoby oddłużenia

  1. umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli – oddłużenie następuje wówczas po zakończeniu postępowania upadłościowego
  2. warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego. Wówczas w ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzyciel albo upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.
  3. Ustalenie planu spłaty na okres od 1 miesiąca do 36 miesięcy w sytuacji gdy doprowadził do swojej niewypłacalności nie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, albo na okres od 36 miesięcy i dłuższy do 84 miesięcy, gdy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
law_ico2-04 Created with Sketch.
4

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 660 410 227

Możliwość wyłączenia oddłużenia

Przepisy po nowelizacji przewidują możliwość nieoddłużenia upadłego w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań.

Celowe doprowadzenie do niewypłacalności zakłada działanie intencjonalne, ukierunkowane na doprowadzenie do swojej niewypłacalności. Trwonienie części składowych majątku należy rozumieć jako wyzbywanie się własnego mienia kosztem wierzycieli, w szczególności poprzez darowizny.

Celowe nieregulowanie zobowiązań oznacza sytuację, w której dłużnik nie reguluje wymagalnych zobowiązań, mimo że jego sytuacja ekonomiczna pozwala na ich regulowanie, a więc można przyjąć, że posiadając możliwość regulowania zobowiązań celowo ich nie reguluje, działając w ten sposób na szkodę wierzyciela.

Kontakt