Pilna konsultacja – dzwoń! +48 884 213 115

Upadłość osoby fizycznej

1
Upadłość konsumencka
2
Jak ogłosić upadłość?
3
Procedura uproszczona
4
Procedura ogólna
5
Postępowanie o zawarcie układu
6
3 nowe sposoby oddłużenia
7
Kto może ogłosić upadłość?
8
Wniosek
9
Możliwość wyłączenia oddłużenia
10
Podsumowanie
Created with Sketch.
1

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 884 213 115

Bankructwo osoby fizycznej

Upadłość konsumencka pozwala uwolnić się od długów, bez względu na źródło ich pochodzenia, choć od tej zasady obowiązują pewne wyjątki – umorzeniu nie podlegają m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym. W pewnych przypadkach upadłość konsumencka może więc oznaczać częściowe oddłużenie.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i pozytywne rozpoznanie go przez sąd to pierwszy krok w kierunku oddłużenia. Dopiero po przeprowadzeniu kolejnych etapów postępowania możliwe jest oddłużenie. W sytuacji, gdy dłużnik jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli sąd umarza zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Jeśli niezdolność ta nie ma charakteru trwałego możliwe jest tzw. warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego.

Upadłość konsumencka nie zawsze oznacza oddłużenie. Sąd może na dalszym etapie postępowania odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli jeśli Sąd stwierdzi, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy, w szczególności poprzez trwonienie swojego majątku.

 

Created with Sketch.
2

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 884 213 115

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka pozwala na oddłużenie nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku i co ważne ma tylko jednego wierzyciela.

Postępowanie oddłużeniowe może być prowadzone w jednym z trzech trybów:
• procedurze uproszczonej,
• procedurze ogólnej,
• w ramach układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli, bez ogłaszania upadłości.

Created with Sketch.
3

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 884 213 115

Procedura uproszczona

Znowelizowana ustawa – Prawo upadłościowe przewiduje znaczne uproszczenie procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej określonej w poprzednio obowiązujących przepisach dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile z okoliczności danej sprawy nie wynika potrzeba przeprowadzenia danego postępowania upadłościowego w zwykłym trybie. W postępowaniu uproszczonym nie zostaje wyznaczony sędzia-komisarz, a wszelkie zastrzeżenia do działania syndyka rozpatrywane są w trybie skargi składanej do sędziego sądu upadłościowego. Postępowanie upadłościowe jest ograniczone do dokonania likwidacji majątku przez syndyka oraz przygotowania projektu planu spłaty wierzycieli.

Projekt ten zawiera dane, które dotychczas zawarte były w trzech dokumentach – liście wierzytelności, planie podziału i planie spłaty wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli, tak jak dotychczas, podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, przy czym zażalenie spełnia również funkcję sprzeciwu i zarzutów do planu podziału.

– mówi Joanna Pluta, współzałożyciel Kancelarii Baran & Pluta, ekspert prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Created with Sketch.
4

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 884 213 115

Procedura ogólna

Znowelizowane przepisy prawa upadłościowego przewidują również możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w trybie zwykłym z uwagi na to, że postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być równie skomplikowane, jak w przypadku na przykład upadłości byłych przedsiębiorców czy osób posiadających znaczną część wierzycieli. Po przeprowadzeniu likwidacji majątku upadły może celem uzyskania oddłużenia złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli albo o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Created with Sketch.
5

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 884 213 115

Postępowanie o zawarcie układu

Układ to porozumienie pomiędzy dłużnikiem i wierzycielami, zawierające warunki spłaty zadłużenia. Ta forma oddłużenia pozwala na uniknięcie ogłoszenia upadłości oraz utraty majątku np. sprzedaży mieszkania, w celu zaspokojenia roszczeń. W przypadku przeprowadzenia postępowania o zawarcie układu dłużnik nie zyskuje statusu upadłego.

Sąd z własnej inicjatywy także może skierować dłużnika do postępowania o zawarcie układu, chyba że dłużnik we wniosku o ogłoszenie upadłości złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Created with Sketch.
6

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 884 213 115

Upadłość konsumencka - 3 nowe sposoby oddłużenia

 1. Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja dłużnika w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli – oddłużenie następuje wówczas po zakończeniu postępowania upadłościowego.
 2. Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego. Wówczas w ciągu 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzyciel albo upadły może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.
 3. Ustalenie planu spłaty na okres od 1 miesiąca do 36 miesięcy w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności nie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, albo na okres od 36 miesięcy i dłuższy do 84 miesięcy, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Created with Sketch.
7

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 884 213 115

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką można ogłosić w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość ogłasza Sąd. Poza posiadaniem statusu konsumenta, dłużnik musi być niewypłacalny. O niewypłacalności można mówić w sytuacji, gdy doszło do utraty zdolności regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być złożony w dowolnym terminie. Brak jest przepisów zobowiązujących dłużnik do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Warto jednak zdecydować się na ten krok jak najwcześniej. Upadłość konsumencka to często jedyna szansa na oddłużenie.

8

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 884 213 115

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wystąpić dłużnik, nawet jeśli posiada tylko jednego wierzyciela. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w stosunku do osoby, która była przedsiębiorcą, może zawnioskować także wierzyciel, ale jedynie w okresie roku od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć na formularzu urzędowym w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. We wniosku trzeba wskazać dane osobowe dłużnika oraz informacje o stanie majątkowym, zobowiązaniach – m.in.:

 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
 • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł,
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
Created with Sketch.
9

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 884 213 115

Możliwość wyłączenia oddłużenia

Zasadniczym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. Warto wiedzieć, że po nowelizacji przepisów odnoszących się do upadłości konsumenckiej sąd upadłościowy podczas rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie bada, czy dłużnik celowo doprowadził do niewypłacalności. Nie oznacza to jednak, że kwestia ta w ogóle nie jest brana pod uwagę i możliwe jest oddłużenie, mimo celowego zaciągania i nieregulowania zobowiązań. Dopiero podczas kolejnego etapu postępowania upadłościowego sąd zajmuje się weryfikacją tej okoliczności.

Tak więc nawet po ogłoszeniu upadłości sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Dotyczy to sytuacji, w których:

 • upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,
 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

Celowe doprowadzenie do niewypłacalności zakłada działanie intencjonalne, ukierunkowane na doprowadzenie do swojej niewypłacalności. Trwonienie części składowych majątku należy rozumieć jako wyzbywanie się własnego mienia kosztem wierzycieli, w szczególności poprzez darowizny.

Celowe nieregulowanie zobowiązań oznacza sytuację, w której dłużnik nie reguluje wymagalnych zobowiązań, mimo że jego sytuacja ekonomiczna pozwala na ich regulowanie, a więc można przyjąć, że posiadając możliwość regulowania zobowiązań celowo ich nie reguluje, działając w ten sposób na szkodę wierzyciela.

Wskazane przesłanki nie mają jednak charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że sąd może przeprowadzić postępowanie, jeśli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Created with Sketch.
10

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 884 213 115

Upadłość konsumencka warunki – podsumowanie

Choć upadłość konsumencka to często dla dłużnika jedyna szansa na uwolnienie od długów, tak samo ogłoszenie upadłości nie oznacza jeszcze oddłużenia.

Poniżej podsumowujemy najważniejsze zagadnienia odnoszące się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

 • wniosek o upadłość konsumencką złożyć może niewypłacalny dłużnik, nieprowadzący działalności gospodarczej,
 • postępowanie upadłościowe może być prowadzone w kilku trybach – postępowaniu uproszczonym, postępowaniu według zasad ogólnych oraz postępowaniu o zawarcie układu bez ogłaszania upadłości konsumenckiej,
 • zobowiązania upadłego mogą być umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli oraz warunkowo umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli,
 • w pewnych przypadkach po rozpoznaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli,
 • po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zobowiązania upadłego mogą być umorzone w całości lub w części.

 

Kontakt
Przejdź do paska narzędzi