Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 17 lutego 2021

Restrukturyzacja – najlepszy sposób, aby uratować firmę przed bankructwem

restrukturyzacja

Restrukturyzacja to narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością zapanować nad finansami firmy i tym samym uniknąć upadłości. To także szansa dla przedsiębiorców na „nowy start” w sytuacji, kiedy ich trudna sytuacja wynika np. z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych. Warto się zatem przyjrzeć, kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach.

Dla kogo?

Z instytucji restrukturyzacji mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy– od dużych spółek giełdowych, po niewielkie startupy oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Ustawodawca zezwolił na jej przeprowadzenie również wobec spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nieprowadzących działalności gospodarczej oraz wspólników spółki partnerskiej i wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Warto jednak pamiętać, że nadrzędną zasadą, którą kierował się będzie sąd rozpatrując wniosek o restrukturyzację, będzie spełnienie warunku, iż proces ten nie może doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Obok tego należy spełnić drugi warunek, a który to mówi o tym, że przedsiębiorca musi uwiarygodnić swoją zdolność do bieżącego zaspakajania kosztów postępowania, a także zobowiązań wynikłych z jego otwarcia. Ustawodawca nałożył też pewne ograniczenie związane z wierzytelnościami spornymi. Jeśli ich suma przekracza 15%, dłużnik może rozważać jedynie postępowanie układowe i sanacyjne. Wykluczone jest wówczas postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe.

Grzegorz BaranWażnym jest, aby załączając do wniosku wstępny plan restrukturyzacji wykazać w nim, że działanie to jest korzystne dla wierzycieli. Na tym etapie bardzo ważne jest dokładne przeanalizowanie powodów problemów finansowych, wypracowanie przyszłej strategii dla firmy, a także prawidłowy dobór instrumentów restrukturyzacyjnych. Warto zatem skorzystać z profesjonalnego doradztwa restrukturyzacyjnego, dzięki któremu minimalizuje się ryzyko oddalenia wniosku przez sąd

komentuje Grzegorz Baran z kancelarii Baran & Pluta.

Kilka form restrukturyzacji

Ustawodawca przewidział cztery dopuszczalne formy przeprowadzenia restrukturyzacji. Należą do nich postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe, przyśpieszone postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Cechą charakterystyczną tego postępowania jest duża samodzielność dłużnika. To dłużnik wraz z ustanowionym przez siebie nadzorcą układu przygotowują propozycje układowe, a następnie przedstawiają je wierzycielom i ostatecznie zbierają ich głosy. Układ zostaje zawarty, jeśli wierzyciele zagłosują za jego przyjęciem. Układ jest następnie zatwierdzony przez sąd.  Po jego zatwierdzeniu dłużnik przystępuje do rozpoczęcia jego wykonywania.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Jak wskazuje sama nazwa, jest to dość szybkie rozwiązanie. W przypadku jego wyboru dłużnik powinien przedstawić propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym, w którym powinien opisać analizę przyczyn swojej trudnej sytuacji ekonomicznej, planowane środki restrukturyzacyjne i związane z nimi koszty oraz wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. Jeśli sąd przyjmie wniosek i otworzy postępowanie, wówczas wyznaczony zostanie sędzia-komisarz oraz nadzorca sądowy.  Celem działania nadzorcy sądowego będzie wówczas sporządzenie planu restrukturyzacji i przedstawienie go sędziemu-komisarzowi. Propozycje dłużnika są głosowane na zgromadzeniu wierzycieli. Układ zostaje zawarty, jeśli większość z nich (posiadająca co najmniej 2/3 wierzytelności) wyrazi na niego zgodę.

Postępowanie układowe

Konstrukcyjnie jest ono bardzo podobne do przyspieszonego postępowania. Różnice odnoszą się do wydłużonych terminów procesowych.  Co więcej w przypadku postępowania układowego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika jeszcze przed rozpoznaniem wniosku przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Sąd może, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, zawiesić postępowania egzekucyjne oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego. Rozpoznanie wniosku może w tym wypadku nastąpić również na rozprawie. W przypadku uwzględnienia wniosku sąd wyznacza sędziego-komisarza oraz nadzorcę sądowego. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Pozostałe reguły są identyczne, w jak postępowaniu przyśpieszonym.

Postępowanie sanacyjne

W uproszczeniu, ta forma postępowania przeznaczona jest dla przedsiębiorców znajdujących się w głębokim kryzysie. Daje ona szerokie pole do działania, jak choćby możliwość restrukturyzacji zatrudnienia na uproszczonych zasadach czy wypowiedzenia niekorzystnych umów, które w innej sytuacji nie mogłyby zostać wypowiedziane. Możliwe stanie się także uchylenie zajęć dokonanych przez wierzycieli, a także wstrzymanie postępowań egzekucyjnych. Otwarcie postępowania wiąże się także najczęściej z odebraniem przedsiębiorcy władzy nad firmą i przekazanie jej w ręce zarządcy. Warto w tym miejscu podkreślić, że jest to jedyna procedura przewidziana prawnie, o którą wnioskować może nie tylko przedsiębiorca, ale także wierzyciel. To najbardziej złożone rozwiązanie ze wszystkich dostępnych, jednak dające równocześnie najwięcej możliwości.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, które z wyżej wymienionych postępowań jest najlepsze. Za każdym razem należy dogłębnie przeanalizować stan przedsiębiorstwa i możliwe plany poprawy jego sytuacji i dopiero wówczas wybrać najlepszy w danym przypadku sposób. Nie można tutaj działać pochopnie i warto skorzystać z doświadczenia i wiedzy prawników i profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych

komentuje Grzegorz Baran z kancelarii Baran & Pluta.

Ile to kosztuje?

Wymogi prawa stanowią o tym, że przedsiębiorca musi posiadać środki na pokrycie kosztów postępowania i przeprowadzenie restrukturyzacji. Oznacza to, że nie każda firma będzie mogła skorzystać z tego przywileju, jeśli z wyprzedzeniem nie podejmie odpowiednich działań. Dlatego tak ważne jest umiejętne przewidywanie kryzysów i reagowanie na nie zanim dojdzie do pełnej utraty płynności finansowej.

Artykuł opracowany przez pracowników kancelarii KPP Baran & Pluta Sp. z o.o.
Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi