Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 10 kwietnia 2020

Układ w upadłości konsumenckiej

Notowanie

Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny, ale nadal mający zdolność do regulowania zobowiązań, może wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Jednym z podstawowych motywów takiego działania może być chęć zachowania mieszkania lub domu, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika i jego rodziny. Warunkiem powodzenia takiego wniosku jest wykazanie, że dłużnik posiada możliwości zarobkowe oraz że jego sytuacja zawodowa wskazuje na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami. Układ może być zawarty na okres nieprzekraczający pięciu lat, z wyjątkiem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, co oznacza, że układ z wierzycielem zabezpieczonym hipoteką na mieszkaniu lub domu może trwać dłużej. Wniosek składa się na formularzu. Układ może być oparty przykładowo na następujących propozycjach: odroczenie terminu płatności, rozłożenie spłaty na inne raty czy zmniejszenie wysokości rat. Nie ma limitu dotyczącego możliwości składanych propozycji. W sytuacji otwarcia postępowania sąd ustanawia nadzorcę sądowego, który sporządza w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe, spis wierzytelności (również spornych) oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia postępowania o zawarcie układu. Układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Układ z wierzycielami na wniosek nadzorcy sądowego zatwierdza sąd. Dłużnik wykonuje układ za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.

 

 

Artykuł opracowany przez pracowników kancelarii KPP Baran & Pluta Sp. z o.o.
Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi