Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 1 lipca 2021

Upadłość konsumencka czy dług komorniczy?

Zadłużenie zawsze pozostaje poważnym problemem, którego rozwiązanie powinno być jednym z podstawowych celów dłużnika – w końcu uregulowanie zobowiązań pozwala na powrót do normalnego funkcjonowania, przede wszystkim bez obawy o zlicytowanie majątku przez komornika.

W polskim prawie istnieje wiele sposobów na oddłużenie, a jednym z nich jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednak to, czy w okolicznościach danej sprawy tego rodzaju krok jest opłacalny, zależy od szeregu okoliczności, które zawsze należy wziąć pod uwagę, rozważając decyzję. Jedną z najważniejszych jest właściwie zrozumienie podobieństw i różnic pomiędzy upadłością konsumencką a komornikiem, czy spłatą długu na drodze postępowania egzekucyjnego i w drodze likwidacji majątku. Na co więc należy zwrócić szczególną uwagę?

Upadłość konsumencka a komornik – skutki podjętego wyboru

Podstawa różnica pomiędzy upadłością konsumencką a egzekucją komorniczą prowadzoną w myśl przepisów Kodeksu postępowania cywilnego sprowadza się do trybu, w którym te postępowania są prowadzone oraz ich szczegółowych skutków. W przypadku egzekucji prowadzonej przez komornika najczęściej dochodzi do zajęcia różnego rodzaju składników majątku dłużnika, np. wynagrodzenia za pracę, gotówki zgromadzonej na koncie czy nieruchomości i ruchomości. Następnie z tak uzyskanych środków, komornik spłaca zobowiązania dłużnika. Tymczasem ogłoszenie upadłości konsumenckiej a zajęcie komornicze to zupełnie inna sytuacja. Po ogłoszeniu upadłość konsumenta, jego majątek staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk. Z masy tej zaspokaja się wszystkich wierzycieli na zasadach określonych w planie spłaty.

Warto pamiętać, że jednym z podstawowych skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zawieszenie, a w dalszej kolejności umorzenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika w stosunku do upadłego dłużnika. Z tego względu analizując relacje pomiędzy upadłością konsumencką a zajęciem komorniczym, warto wskazać, że w sytuacji, gdy sąd ogłosi upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, komornik nie będzie mógł kontynuować swoich czynności. Jednocześnie wszystkie sumy uzyskane z dotychczasowej egzekucji, np. środki ze sprzedaży ruchomości należących do

dłużnika, zostaną przelane do masy upadłościowej i będą służyć zaspokojeniu wierzycieli, którzy zgłoszą swoje prawa w ramach omawianego tu postępowania.

Syndyk a komornik – podobieństwa

Z punktu widzenia dłużnika, jednym z najważniejszych skutków ogłoszenia jego upadłości jest powołanie syndyka, który zarządza majątkiem upadłego będącym masą upadłości. W praktyce więc właśnie to czym się różni syndyk od komornika jest kluczową kwestią dla prawidłowego zrozumienia jaka jest pozycja upadłego w ramach upadłości konsumenckiej. W końcu już wraz z ogłoszeniem upadłości konsumenta syndyk przejmuje kontrolę właściwie nad całym majątkiem upadłego. Stąd można powiedzieć, że istnieje analogia pomiędzy syndykiem a zajęciem komorniczym. Jednak syndyk nie tylko przejmuje majątek upadłego i zarządza nim, ale przede wszystkim go spienięża, a więc – mówiąc inaczej – likwiduje. Likwidacja ta jest możliwa po sporządzeniu dokładnego spisu inwentarza wraz z oszacowaniem. Tym samym komornik po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej traci właściwie wszystkie swoje uprawnienia, aczkolwiek istnieją pewne podobieństwa pomiędzy syndykiem a komornikiem.

Syndyk a komornik – różnice

W istocie to, czym różni się syndyk od komornika sprowadza się do zakresu praw i obowiązków, jakie ma każdy z nich. Poza wskazanymi powyżej rolą syndyka w upadłości konsumenckiej jest zawiadomienie banków i znanych mu wierzycieli o tym fakcie, a także – co upodabnia go do komornika – ujawnia fakt wszczęcia postępowania upadłościowego we wszystkich rejestrach, gdzie figurują informacje o majątku dłużnika (przykładowo w księgach wieczystych). W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że skoro komornik po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej traci swoją funkcję, to syndyk po prostu przejmuje jego zadania, podejmując przewidziane Prawem upadłościowym czynności zmierzające do zaspokojenia wierzycieli z masy upadłości. Nie zmienia to jednak faktu, że syndyk a zajęcie komornicze także wykazuje daleko idące podobieństwa – przecież ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi nawet do dalej idących skutków, niż zajęcie komornicze. Aczkolwiek są to różne postępowania, mające co prawda wspólny cel – a więc zaspokojenie wierzycieli – jednak odmienny przebieg. Stąd nigdy nie należy utożsamiać komornika z syndykiem.

Artykuł opracowany przez pracowników kancelarii KPP Baran & Pluta Sp. z o.o.
Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi