Upadłość konsumencka – warunki ogłoszenia

Upadłość konsumencką może ogłosić jedynie dłużnik będący konsumentem, czyli osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Ważne jest wykreślenie działalności z rejestru CEIDG. Sam fakt przestania prowadzenia czy zawieszenia działalności jest bowiem niewystarczający. Konieczne jest zarówno zaprzestanie prowadzanie firmy, jak i jej wykreślenie ze spisu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po dokonaniu wypisu już następnego dnia można złożyć wniosek o upadłość.

Upadłość konsumencka warunki – niewypłacalność


niezbędnym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej warunkiem jest niewypłacalność, o czym świadczy fakt niewykonywania wymagalnych zobowiązań finansowych. Co istotne, stan ten musi mieć charakter trwały. Domniemywa się, że ze stanem niewypłacalności mamy do czynienia, kiedy zaległości w spłacie zobowiązań przekraczają okres trzech miesięcy. Aby ogłosić upadłość, wystarczy posiadanie długu wobec tylko jednego wierzyciela, np. Urzędu Skarbowego. Nie ma także znaczenia wysokość długu.
Należy zaznaczyć, że nie trzeba posiadać majątku, aby móc ogłosić upadłość konsumencką. To oznacza, że nawet dłużnicy, którzy nie dysponują żadnym majątkiem, mogą ogłosić upadłość.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej – kwestia winy w powstaniu niewypłacalności


Sąd na etapie otwarcia postępowania nie bada kwestii tego, czy dłużnik przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie doprowadził do niewypłacalności, ani czy celowo zwiększył jej stopnia. Oznacza to, że upadłość konsumencka zostanie ogłoszona zarówno wobec dłużnika, który przyczynił się do powstania, czy powiększenia zadłużenia, jak i wobec takiego dłużnika, który popadł w długi z przyczyn przez siebie niezawinionych. Badanie winy oraz pozostałych okoliczności powstania niewypłacalności zostało przeniesione do ostatniego etapu procedury upadłościowej. Wina dłużnika wpływa wtedy na ustalone przez sąd warunki oddłużenia, w tym okres spłacania zobowiązania.

Upadłość konsumencka – warunki, jakie ma spełniać wniosek


Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek należy złożyć we właściwym sądzie upadłościowym, zgodnym z faktycznym miejscem zamieszkania dłużnika. Wniosek wraz z załącznikami składa się w biurze podawczym sądu lub wysyła pocztą. Niezachowanie warunków formalnych wniosku lub niedokonanie opłaty sądowej w wysokości 30 złotych spowoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym czasie uzupełnione, wniosek podlega zwrotowi.
We wniosku dłużnik podaje swoje podstawowe dane osobowe, łącznie z adresem zamieszkania i ewentualnie osobnym adresem do doręczeń. Wniosek dłużnika zawiera wykaz posiadanego majątku wraz z szacunkową wyceną, informacje o osiąganych dochodach, a także o ponoszonych kosztach utrzymania. Ważnym punktem wniosku jest również spis wierzycieli oraz uzasadnienie wniosku, w którym należy wykazać, w jaki sposób doszło do powstania zaległości. Ten punkt ma kluczowe znaczenie dla oceny przez sąd istnienia lub nieistnienia stanu niewypłacalności dłużnika, a więc najważniejszej przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Do wniosku należy też dołączyć dokumenty potwierdzające zadłużenie i sytuację finansową dłużnika.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku i ogłoszenie upadłości konsumenckiej wszczyna dalszą procedurę sądową. Samo ogłoszenie upadłości nie gwarantuje oddłużenia.
Proces upadłości

Doświadczenie

Ponad 500

upadłości konsumenckich zakończonych sukcesem na terenie całej Polski.

40

zakończonych postępowań bez wyznaczenia planu spłaty – zadłużenie umorzone w całości.

71 mln zł

umorzonych wierzytelności łącznie.

Kontakt
Przejdź do paska narzędzi