Created with Sketch.

Choroba psychiczna jako przesłanka humanitarna do ogłoszenia upadłości

Klientka Kancelarii przez wiele lat z sukcesem prowadziła działalność gospodarczą, której przedmiotem było pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Wysokie zarobki osiągane przez Klientkę z prowadzonej działalności gospodarczej wpłynęły na podjęcie decyzji o zakupie mieszkania dla rodziny. Kryzys na rynku nieruchomości spowodował, że dochód Dłużniczki z prowadzonej działalności gospodarczej drastycznie spadł. Ponadto kwoty, które w czasie kryzysu uzyskiwała Klientka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, nie wystarczały na zaspokojenie bieżących potrzeb rodziny, a co za tym idzie nie sposób było regulować innych zobowiązań.

Przypadek:

Choroba psychiczna


Zadłużenie

1.500.000,00 złotych

Rezultat

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej


Problem

Klientka Kancelarii przez wiele lat z sukcesem prowadziła działalność gospodarczą, której przedmiotem było pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Wysokie zarobki osiągane przez Klientkę z prowadzonej działalności gospodarczej wpłynęły na podjęcie decyzji o zakupie mieszkania dla rodziny.
Zakup wymarzonego mieszkania nastąpił za środki pochodzących z kredytu, który był denominowany we frankach szwajcarskich. Spokój Klientki związany z zakupem nowego mieszkania nie trwał długo. Po pierwsze, kryzys na rynku nieruchomości spowodował, że dochód Dłużniczki z prowadzonej działalności gospodarczej drastycznie spadł. Po drugie, kwoty, które w czasie kryzysu uzyskiwała Klientka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej nie wystarczały na zaspokojenie bieżących potrzeb rodziny, a co za tym idzie nie sposób było regulować innych zobowiązań.

Niespodziewanie Klientka otrzymała propozycję rozpoczęcia działalności gospodarczej w branży bankowej. Przez pewien czas prowadzona działalność przynosiła dochody, ale w latach 2010 – 2012 branża ta również została niebawem dotknięta kryzysem gospodarczym. Od 2010 roku dochody Klientki zaczęły spadać coraz bardziej. Borykała się również z problemem nieuczciwych partnerów biznesowych. Klientce nagminnie nie przekazywano rzetelnych oraz pełnych informacji dotyczących prowadzonej działalności. W ten sposób Klientka podejmowała często decyzje biznesowe w oparciu o nieprawdziwe dane, co miało wpływ na minimalizację zysku oraz maksymalizację strat. Problemy pojawiły się również się na polu rodzinnym.
Mąż Klientki był alkoholikiem. Stanowił realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia Klientki i całej rodziny. Mąż Klientki niejednokrotnie atakował ją i ich wspólne dzieci. Skrajne wyczerpanie psychiczne i fizyczne doprowadziło Klientkę do konieczności rozstania się z mężem. Klientka, jako matka samotnie wychowująca dzieci, za wszelką cenę chciała zapewnić godne życie swoim dzieciom, po wielu latach poniżania i wegetacji u boku wiecznie awanturującego się męża.

Wieloletni stres, poniżanie i złe traktowanie przez męża, a także obawa o swoje życie i życie dwójki dzieci, doprowadziły do ujawnienia zaburzeń psychicznych. Zdiagnozowano u niej chorobę psychiczną tzw. dwubiegunówkę. Przez długi okres Klientka leczyła się psychiatrycznie będąc zupełnie wyłączoną z życia społecznego, rodzinnego i zawodowego. W tym czasie, co oczywiste, Klientka nie generowała żadnego dochodu wobec czego stała się całkowicie niewypłacalna.

Nie bez znaczenia dla trudu spłacania długów okazał się wzrost kursu franka szwajcarskiego. Punktem krytycznym było uwolnienie w dniu kursu tej waluty przez szwajcarski bank centralny. Koszt kredytu zaciągniętego przez Klientkę wzrósł parokrotnie. Kumulacja problemów finansowych, rodzinnych oraz zdrowotnych przerodziła się na faktyczną niemożliwość regulowania zobowiązań przez Klientkę. Wysokość długów Klientki wynosiła ponad 1.500.000,00 złotych.

Rozwiązanie

W przypadku Klientki bardzo istotne znaczenie odegrały przesłanki humanitarne jakim była choroba psychiczna klientki oraz fakt, że samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Dłużniczka stała się niewypłacalna z powodu okoliczności obiektywnych, zupełnie niezależnych od Klientki. Na jej niewypłacalność wpływ miała ujawniona choroba psychiczna, ale także gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego.

Sąd ogłosił upadłość konsumencką Klientki. Postanowienie Sądu miało daleko idące w życiu Klientki konsekwencje nie tylko prawne i finansowe, ale również zdrowotne.

Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi