Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 6 maja 2021

Ile kosztuje upadłość konsumencka w 2021 roku?

upadłość konsumencka ile kosztuje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może stanowić bezpieczny sposób na wydostanie się ze spirali długów i jednocześnie dawać szansę na nowe, pozbawione problemów finansowych życie. Jednak – podobnie jak wszystkie inne czynności sądowo-administracyjne, wiąże się ono z konkretnymi kosztami. Ile kosztuje upadłość konsumencka i czy wnioskodawca może liczyć na umorzenie części opłat?

Upadłość konsumencka – koszty, na które trzeba się przygotować

Postępowanie o upadłość konsumencką dzieli się na kilka etapów, na których wnioskodawca może zostać zobowiązany do ponoszenia opłat. Wynikają one zarówno z przepisów prawa, jak i z cenników podmiotów obsługujących procedurę upadłościową. Podstawowe koszty, na które warto się przygotować to m.in.:

– opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

– wynagrodzenie syndyka prowadzącego czynności po orzeczeniu bankructwa,

– honorarium dla pełnomocnika, reprezentującego wnioskodawcę w postępowaniu.

Opłata za złożenie wniosku o upadłość konsumencką

Samo złożenie wniosku w sadzie wiąże się z koniecznością dokonania zapłaty. Za wniosek o upadłość konsumencką opłata wynosi obecnie 30 zł, a wpłaca się ją na konto organu prowadzącego postępowanie. To warunek niezbędny, by sąd w ogóle zajął się sprawą – wniosek bez dołączonego potwierdzenia zapłaty uznaje się za niekompletny.

Wnioskodawca może jednak – odpowiednio uzasadniając swoją trudną sytuację materialną – ubiegając się o zwolnienie z opłaty sądowej oraz kosztów sądowych. Do odpowiedniego wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach oraz stanie majątkowym. Jeśli majątek dłużnika nie pozwala pokryć kosztów postępowania, tymczasowo poniesie je skarb państwa. Wszystko po to, by upadłość konsumencka dostępna była również dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej.

Honorarium dla adwokata lub radcy prawnego

Planując rozpoczęcie procedury upadłościowej, warto zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie samodzielnie przejść przez takie postępowanie. Zawiłość przepisów, brak wiedzy i doświadczenia powodują, że zdecydowana większość wnioskodawców słusznie decyduje się na skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika. Mimo iż jego wsparcie wiąże się z dodatkowymi kosztami, ustanowienie pełnomocnika znacznie zwiększa szansę na uzyskanie pozytywnego orzeczenia. Ile bierze adwokat za upadłość konsumencką? Stawki za każdym razem określane są indywidualnie, gdyż kancelaria uwzględnia takie czynniki, jak:

– sytuacja prawna i materialna dłużnika,

– zakres prowadzonych czynności,

– wysokość zadłużenia i liczba wierzycieli.

W przypadku tak specyficznych postępowań, jak upadłość konsumencka cennik sprofilowany jest na indywidualny zakres pomocy, jednak może obejmować stałe elementy obsługi prawnej, jak sporządzenie wniosku, opłatę za konsultację czy reprezentowanie dłużnika w sądzie.

Koszty postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości

Składając wniosek o upadłość konsumencką, należy również przygotować się na koszty związane z postępowaniem po ogłoszeniu bankructwa. Ich wysokość uzależniona będzie m.in. od czasu trwania procesu i zakresu pracy syndyka. To właśnie jego wynagrodzenie stanowi główny składnik kosztów na tym etapie. To ile zabiera syndyk, zależy w dużej mierze od nakładów jego pracy, wysokości funduszów masy upadłościowej oraz stopnia skomplikowania samego postępowania.

Wynagrodzenie syndyka

Ustawodawca określił jednak minimalną oraz maksymalną wysokość wynagrodzenia dla syndyka. Może na wynosić od ¼ do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W szczególnych przypadkach sąd może jednak zwiększyć honorarium syndyka do czterokrotności miesięcznego wynagrodzenia.

Czy sąd może umorzyć koszty upadłości konsumenckiej?

W przypadku osób, które nie dysponują żadnym majątkiem, z którego można zaspokoić wierzycieli lub są trwale niezdolne do zmiany swojej sytuacji materialnej, sąd ogłasza upadłość bez ustalania planu spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji umorzeniu podlegają wszystkie długi, również koszty postępowania upadłościowego.

 

Artykuł opracowany przez pracowników kancelarii KPP Baran & Pluta Sp. z o.o.
Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi