Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 24 lutego 2017

Upadłość konsumencka, a upadłość gospodarcza – musisz to wiedzieć, jeśli prowadzisz małą firmę

Upadłość konsumencka a przedsiębiorstwa

Coraz więcej osób dopytuje się, czy można ogłosić upadłość konsumencką prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Pojawiają się także pytania, czym różni się upadłość konsumencka od upadłości gospodarczej. Warto znać te różnice, aby nie popełnić błędu i nie narazić się na oddalenie wniosku przez sąd.

Co do zasady, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie mogą skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej z racji tego, że nie są oni konsumentami tylko przedsiębiorcami. Dopiero po zamknięciu działalności i wykreśleniu jej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej takie osoby mogą złożyć wniosek o ogłoszenie swojej upadłości jako konsumenci. Należy jednak podkreślić, że na przedsiębiorcy ciąży prawny obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, jeśli przedsiębiorstwo stało się niewypłacalne. Ma to kluczowe znaczenie również w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z racji tego, że Sąd może oddalić wniosek konsumenta, który był zobowiązany jako przedsiębiorca do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa a tego nie zrobił.

Różne cele postępowania

Różnice w obu postępowaniach są spore. W przypadku upadłości gospodarczej celem nadrzędnym jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli i jeśli to możliwe oraz uzasadnione – zachowanie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca musi także posiadać własne środki na przeprowadzenie upadłości, jednak ich brak nie zwalnia go z konieczności złożenia stosownego wniosku. Jeśli zatem nie dysponuje on żadnym majątkiem, choćby takim, który może zostać zlicytowany, to sąd zobligowany będzie do oddalenia takiego wniosku z uwagi na brak majątku dłużnika na zaspokojenie kosztów postępowania. W przypadku upadłości konsumenckiej nadrzędnym celem jest maksymalne oddłużenie osoby konsumenta. Ustawodawca nie wymaga żadnych środków własnych lub majątku potrzebny do pokrycia kosztów postępowania czy spłaty wierzycieli.

Konieczność przestrzegania terminów lub nie

Jak wskazano powyżej, przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej w razie jej niewypłacalności. Przedsiębiorca musi bardzo pilnować terminów wystąpienia z wnioskiem o upadłość gospodarczą. Ma on obowiązek złożyć ten wniosek nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Przesłanką do tego jest istnienie nieuregulowanych, wymagalnych zobowiązań przez okres trzech miesięcy. Domniemywa się również, że przedsiębiorca stał się niewypłacalny, jeśli jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

W przypadku upadłości konsumenckiej mówimy natomiast o przywileju, a nie obowiązku skorzystania z niej. Moment złożenia wniosku jest dowolny, jednak nie należy z tym zwlekać zbyt długo z uwagi na możliwe w międzyczasie egzekucje komornicze, które potrafią bardzo utrudnić życie konsumentowi.

W przypadku przedsiębiorcy możliwe jest jednak przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, którego założeniem jest niedopuszczenie do powstania niewypłacalności. Konsument nie ma takiego prawa i może jedynie samodzielnie próbować układać się z wierzycielami.

Takie same wymogi formalne, ale różne podejście do majątku

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi spełniać wymagania formalne wskazane przez ustawodawcę w ustawie prawo upadłościowe. W przypadku upadłości konsumenckiej nie ma znaczenia ilu dłużnik ma wierzycieli. W przypadku działalności gospodarczej ich liczba musi wynosić przynajmniej dwóch.

Warto zwrócić uwagę, że tylko w przypadku upadłości konsumenckiej, w sytuacji sprzedaży domu lub mieszkania, syndyk wydzieli z masy upadłościowej środki, które umożliwią dłużnikowi wynajem mieszkania przez okres od 12 do 24 miesięcy. W przypadku jednoosobowej działalności i upadłości gospodarczej cały majątek dłużnika zostanie przeznaczony na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Warto próbować

Instytucja upadłości konsumenckiej to jeden z najlepszych sposobów na wyjście ze spirali zadłużenia i rozpoczęcia życia na nowo. Dobrze przygotowany wniosek i odpowiednio przygotowana argumentacja przed sądem pozwala konsumentom na całkowite oddłużenie. Ważnym jest jednak, abyśmy do tematu podeszli niezmiernie poważnie, bo nasze błędy mogą skutkować oddaleniem wniosku. Jeśli nie wiemy jak się do tego przygotować, konieczne będzie skorzystanie z pomocy prawnej wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi